Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2017-2019 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.