Po raz pierwszy prezentowane są wyniki obliczeń produktu krajowego brutto i wartości dodanej brutto w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Informacja zawiera dane za 2016 rok dla 17 regionów stanowiących jednostki 2 poziomu klasyfikacji NUTS 2016. W nowym podziale statystycznym Polski województwo mazowieckie zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne NUTS 2:

  • region Warszawski stołeczny,
  • region Mazowiecki regionalny.

W 2016 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1858468 mln zł. W porównaniu do 2015 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,3%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2015 roku, przy czym największy w regionie pomorskim – o 4,5%, a najmniejszy w regionie opolskim – o 1,4%.

W 2016 roku udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB kształtowały się na poziomie od 2,1% w regionie opolskim do 17,0% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2016 roku była ponad 8-krotnie wyższa niż w regionie opolskim (podobnie jak w 2015 roku).

W grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu PKB w 2016 roku – oprócz regionu warszawskiego stołecznego – były także regiony: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,3% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 55,6% krajowej wartości PKB.

W 2016 roku w grupie regionów z niskimi udziałami w tworzeniu PKB (mniej niż 3% każde) były regiony: opolskie, podlaskie, lubuskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Ich łączny udział w generowaniu PKB wyniósł 11,5%, a pracowało w nich 13,5% ogółu pracujących w gospodarce narodowej.