Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z-05. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej zatrudniające przynajmniej jedną osobę. Wyniki uzyskane z próby są uogólniane na populację generalną podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających 1 i więcej osób. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat liczby pracujących, wolnych miejsc pracy według zawodów, a także liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych (w okresie sprawozdawczym) miejsc pracy.