Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Spisy powszechne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Dane NSP, PSR 2002

01.09.2014
Czytaj dalej

Publikacja Publikacje NSP 2002

05.06.2014
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 - Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa śląskiego

15.05.2014
Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze demograficzno-społecznej ludności według okresu zamieszkiwania w miejscowości obecnego zamieszkania oraz migracjach wewnętrznych ludności na pobyt czasowy. W opracowaniu zamieszczono również dane dotyczące imigrantów i emigrantów według płci, wieku, stanu cywilnego prawnego, poziomu wykształcenia, kraju urodzenia i obywatelstwa, aktywności ekonomicznej, źródeł utrzymania oraz kierunków migracji. Opracowanie zawiera komentarz analityczny, wzbogacony prezentacją graficzną oraz część tabelaryczną, na którą składają się tablice przeglądowe, wynikowe oraz tablice precyzji danych. Całość poprzedzają uwagi ogólne i metodyczne zawierające opis źródeł informacji oraz podstawowe definicje i pojęcia w obszarze migracji ludności.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 – Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie śląskim. Charakterystyka demograficzna

15.04.2014
Opracowanie zawiera dane o liczbie i strukturze gospodarstw domowych według ich wielkości, składu rodzinnego i grup pokoleniowych oraz informacje o liczbie i typach rodzin, liczbie dzieci, w tym w wieku do lat 24 na utrzymaniu, przygotowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Wyniki spisu w odniesieniu do gospodarstw domowych zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w badaniu reprezentacyjnym na próbie obejmującej 20% wylosowanych mieszkań w skali kraju. W celu zobrazowania zmian zachodzących w okresie międzyspisowym podstawowe informacje zaprezentowane zostały na tle wyników NSP 2002.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 – Ludność i gospodarstwa domowe w województwie śląskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna

15.04.2014
Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę ludności oraz gospodarstw domowych według źródeł utrzymania, w powiązaniu z cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, w oparciu o wyniki NSP 2011. Należy podkreślić, że udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności. Dane z tego obszaru zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w 20% próbie (w skali kraju) osób mieszkających lub przebywających w wylosowanych mieszkaniach. W celu zobrazowania zmian zachodzących w okresie międzyspisowym podstawowe informacje przedstawione zostały na tle wyników NSP 2002.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 – Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim

28.02.2014
Publikacja zawiera dane charakteryzujące sytuację mieszkańców województwa śląskiego z punktu widzenia statusu osób na rynku pracy tj. pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana pod względem cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych. Opracowanie zawiera także podstawowe wskaźniki opisujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 – Mieszkania w województwie śląskim

13.02.2014
Publikacja zawiera dane charakteryzujące stan zasobów mieszkaniowych na terenie województwa - ich liczebność i jakościowe aspekty istniejącego stanu (według rodzaju, wielkości, wieku, stopnia wyposażenia w instalacje techniczno–sanitarne i podmiotów będących właścicielami) oraz podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych. Dane dotyczą w szczególności mieszkań zamieszkanych, w tym zamieszkanych stale.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 – Zamieszkane budynki w województwie śląskim

30.12.2013
Publikacja zawiera informacje dotyczące budynków według ich rodzaju, wieku, wielkości, formy własności oraz wyposażenia w podstawowe instalacje techniczne, z uwzględnieniem zlokalizowanych w nich zasobów mieszkaniowych.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 – Ludność w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna

22.07.2013
Publikacja zawiera dane w zakresie struktury demograficznej i społecznej mieszkańców województwa śląskiego. Szeroki zakres informacji dotyczących stanu i struktury demograficznej ludności faktycznie zamieszkałej – według płci, wieku, stanu cywilnego, wzbogacony został charakterystyką społeczną obejmującą kraj urodzenia ludności, posiadane obywatelstwo, przynależność narodowo-etniczną i wyznaniową, a także poziom i kierunki wykształcenia. Opracowanie prezentuje również charakterystykę osób przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz osób bezdomnych.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2011 - Raport z wyników w województwie śląskim

22.10.2012
Podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w następujących obszarach tematycznych: ludność, stan i struktura demograficzno-społeczna, wybrane aspekty charakterystyki ekonomicznej (aktywność zawodowa i bezrobocie, źródła utrzymania); migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa; gospodarstwa domowe i rodziny, zasoby budynkowo-mieszkaniowe.
Czytaj dalej

Publikacja PSR 2010 - Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie śląskim

11.10.2012
Publikacja zawiera wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) przeprowadzonego w dniach 1 września – 31 października 2010 r. i prezentuje grupowanie oraz charakterystykę gospodarstw rolnych według różnorodnych kryteriów. Opracowanie składa się z uwag metodycznych i analitycznych oraz części tabelarycznej. Graficznym uzupełnieniem części analitycznej są wykresy i mapy. Część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych liczbowych na poziomie województwa, podregionów i powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja PSR 2010 - Raport z wyników województwa śląskiego

28.10.2011
Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze, zasobów pracy, metod produkcji rolnej, typów rolniczych i wielkości ekonomicznej.
Czytaj dalej
Do góry