Opracowanie zawiera informacje charakteryzujące wybrane elementy infrastruktury komunalnej, rozwój sieci rozdzielczej wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, w tym m.in. długość i gęstość sieci na obszarze województwa, ludność korzystającą z sieci, zużycie wody, gazu, odprowadzone ścieki w gospodarstwach domowych, a także zebrane odpady komunalne i kierunki ich zagospodarowania.

Dane odnoszą się do poziomu województwa (z uwzględnieniem poziomu miasto/wieś) oraz powiatów i miast na prawach powiatu; zawierają odniesienie do roku poprzedniego oraz porównania wskaźników na tle kraju i pozostałych województw.