Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2018 r.

28.09.2018
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2016 r.

28.09.2018
Po raz pierwszy prezentowane są wyniki obliczeń produktu krajowego brutto i wartości dodanej brutto w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Informacja zawiera dane za 2016 rok dla 17 regionów stanowiących jednostki 2 poziomu klasyfikacji NUTS 2016. W nowym podziale statystycznym Polski województwo mazowieckie zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne NUTS 2: region Warszawski stołeczny, region Mazowiecki regionalny. W 2016 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1858468 mln zł. W porównaniu do 2015 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,3%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2015 roku, przy czym największy w regionie pomorskim – o 4,5%, a najmniejszy w regionie opolskim – o 1,4%. W 2016 roku udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB kształtowały się na poziomie od 2,1% w regionie opolskim do 17,0% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2016 roku była ponad 8-krotnie wyższa niż w regionie opolskim (podobnie jak w 2015 roku). W grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu PKB w 2016 roku – oprócz regionu warszawskiego stołecznego – były także regiony: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,3% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 55,6% krajowej wartości PKB. W 2016 roku w grupie regionów z niskimi udziałami w tworzeniu PKB (mniej niż 3% każde) były regiony: opolskie, podlaskie, lubuskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Ich łączny udział w generowaniu PKB wyniósł 11,5%, a pracowało w nich 13,5% ogółu pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2018 r.

28.09.2018
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2018 r.

28.09.2018
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2018 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii w 2017 r.

25.09.2018
Folder prezentuje zestaw informacji i danych statystycznych charakteryzujących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, jej strukturę, zadania, organizację oraz potencjał społeczno-gospodarczy na tle województwa i kraju. Opracowanie ma formę graficzno-tabelaryczną; uzupełnienie stanowią komentarze i schematy. Mapy i wykresy ukazują zróżnicowanie wewnętrzne Metropolii oraz prezentują rozkład i natężenie wybranych zjawisk. W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki pracy w województwie śląskim w 2017 r.

20.09.2018
Publikacja zawiera dane dotyczące zatrudnienia w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, likwidacji lub ograniczenia tych zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych. Opracowanie składa się z syntezy, analizy oraz uwag metodologicznych. Komentarz analityczny wzbogacono graficzną prezentacją danych w postaci wykresów i map. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel.
Czytaj dalej

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w lipcu 2018 r.

05.09.2018
Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej oraz turystyki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2018 r.

31.08.2018
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2018 r.

29.08.2018
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    21
Do góry