Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.3.2019
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021 06.11.2019 18.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.11.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dot. Części I i II zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania dot. Części I i II zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 3A do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw dot. Części I zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 3B do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw dot. Części II zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dot. Części I i II zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 5A do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części I zamówienia (pdf) 06.11.2019
Załącznik nr 5A do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części I zamówienia (doc.) 06.11.2019
Załącznik nr 5B do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części II zamówienia (pdf) 06.11.2019
Załącznik nr 5B do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części II zamówienia (doc.) 06.11.2019
Załącznik nr 6A do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.3.2019 dot. Części I zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 2A do umowy - Protokół Odbioru Ilościowego dot. Części I Zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 3A do umowy - Protokół Odbioru Jakościowego dot. Części I zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 6B do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.3.2019 dot. Części II zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 2B do umowy - Protokół Odbioru Ilościowego dot. Części II Zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 3B do umowy - Protokół Odbioru Jakościowego dot. Części II zamówienia 06.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu nr 618310-N-2019 z 6.11.2019 r. 06.11.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540238072-N-2019 z 6.11.2019 r. 06.11.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540242836-N-2019 z dnia 13.11.2019 r. 13.11.2019
Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert 13.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 18.11.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w części I zamówienia) oraz unieważnieniu postępowania (w części II zamówienia) 19.11.2019
KCE-WAD.271.2.2019
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach - Ogłoszenie o zamówieniu nr 609488-N-2019 z 16.10.2019 r. 16.10.2019 24.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 16.10.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.2.2019 16.10.2019
Załącznik nr 2 do umowy – Protokół odbioru ilościowego 16.10.2019
Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru jakościowego 16.10.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania 16.10.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw 16.10.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 16.10.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (word) 16.10.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (pdf) 16.10.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja Wykonawcy dotycząca obowiązku podatkowego 16.10.2019
Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ 18.10.2019
Informacja z otwarcia ofert 24.10.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.10.2019
Do góry