Zachęcamy do korzystania z Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/  jako nowoczesnego narzędzia udostępniania danych, prezentującego wskaźniki monitorujące Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestaw wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów i województw, a także powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map. Wskaźniki zostały pogrupowane według Celów Zrównoważonego Rozwoju (w przypadku modułu Agenda 2030) oraz według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego (dotyczy modułów: krajowego, regionalnego i lokalnego). Aplikacja zawiera szereg przydatnych metadanych, w tym słownik pojęć. Narzędzie umożliwia również dokonywanie porównań wskaźników dla Polski z krajami Unii Europejskiej.