W dniu 27 lutego 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja "Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej", zorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową we współpracy z Wojewodą Śląskim i Urzędem Statystycznym w Katowicach. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele: ośrodków naukowych, instytutów badawczych, środowisk akademickich, lokalnej administracji rządowej i samorządowej oraz pracownicy resortu statystyki publicznej.

Konferencja, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych była kolejną z debat poświęconych analizie procesów demograficznych zachodzących w regionach. Stworzyła okazję do dyskusji nad wyzwaniami dla polityki społecznej i gospodarczej województwa wobec zachodzących w nim zmian demograficznych.

Obrady otworzył wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, następnie głos zabrała  przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Aurelia Hetmańska.

Wystąpienia prelegentów oraz uczestników debaty panelowej poruszały zagadnienia: diagnozy sytuacji demograficznej w województwie śląskim oraz perspektyw rozwoju w kontekście ruchu naturalnego ludności, procesów starzenia się społeczeństwa oraz wpływu tych zjawisk na rynek pracy i kondycję rodzin. Pani dyrektor Aurelia Hetmańska, w pierwszej sesji, omówiła aktualną sytuację demograficzną województwa śląskiego oraz prognozy ludności do roku 2050:

Liczba mieszkańców województwa systematycznie obniża się, od 2000 r.(oprócz 2010 r.) utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. Saldo migracji na pobyt stały od 2000 r. również osiąga wartości ujemne. Dla prostej zastępowalności pokoleń, na 1 kobietę w wieku rozrodczym powinno przypadać co najmniej dwoje dzieci, przez wiele lat przypadało jedno dziecko i w 2015 r. podobnie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i mediów. Dyrektor Urzędu Statystycznego pani Aurelia Hetmańska oraz zastępca dyrektora pani Grażyna Witkowska w udzielanych wywiadach radiowych i telewizyjnych zwracały uwagę na zachodzące procesy demograficzne i problemy wymagające rozwiązań. Wnioski i rekomendacje z konferencji Rządowa Rada Ludnościowa przedstawi Radzie Ministrów.